Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Działania

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" działa przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła od 1995 roku.

Od początku swej działalności Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe. Do najważniejszych z nich należą: kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich swoich członków, jak też społeczności lokalnej; wspieranie osób bezrobotnych, starszych, młodzieży; promocję wolontariatu; przeciwdziałanie wszelkim formom patologii społecznych, a w szczególności alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; wspieranie, inicjowanie i podejmowanie działań związanych z popularyzacją kultury, twórczości artystycznej, twórczości ludowej, regionalizmu i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: współpracę członków; organizowanie odczytów, konferencji, seminariów, pielgrzymekorganizowanie kursów dokształcających w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych; organizowanie pośrednictwa pracy; organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych i młodzieży; organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych; współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami Rodzin Kolpinga i innymi o podobnym profilu; prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie działalności charytatywnej ; organizowanie i popieranie  wymiany międzynarodowej dzieci, młodzieży i dorosłych w celu integracji europejskiej oraz poznawania struktur demokratycznych w Europie i na świecie; wydawanie czasopism, publikacji.


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY WWW eurohost - agencja interaktywna