Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Projekty

Podsumowanie  realizacji projektu „Bliżej Obywatelaporadnictwo prawne i obywatelskie”

Bezpłatnego poradnictwa prawnego w działającym 3 lata Centrum Porad Prawnych w Brzesku

Przez poradnictwo obywatelskie należy rozumieć działania poradnicze i informacyjne mające na celu edukację obywateli w zakresie praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia polegające
na pobudzaniu obywatela do aktywności oraz uczeniu go samodzielności i odpowiedzialności
za siebie samego, inaczej niż w przypadku poradnictwa prawnego.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku w okresie od października 2010r. do końca stycznia 2014r. (40 miesięcy) realizowało projekt „Bliżej Obywatela poradnictwo prawne
i obywatelskie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem Projektu było  udzielanie  bezpłatnych porad prawnych osobom, które :
- nie było stać na korzystanie z płatnej porady prawnej
- nie prowadziły działalności gospodarczej
- znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebowały konsultacji i porady prawnej
    Biuro – Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich,  w którym udzielano porad prawnych usytuowane było w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Brzesku.
Bezpłatne porady prawne udzielane były przez 2 doświadczonych prawników panią Monikę Wojnowicz i Agnieszkę Zapiór oraz doradcę klienta Agnieszkę Plichtę, 2 razy w tygodniu
w godzinach popołudniowych od godz.16.00 do 20.00.  Każdy zainteresowany beneficjent mógł skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, które udzielane były w sposób rzetelny i poufny. Bezpośrednio w Centrum istniała także możliwość skorzystania z dostępnych poradników, informatorów i czasopism prawnych  a także samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie.
Rejestracja na porady odbywała się telefonicznie a także bezpośrednio w Centrum
 godzinach otwarcia. W sytuacjach, kiedy beneficjent nie mógł bezpośrednio przybyć do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, osoby odpowiedzialne za udzielanie w/w porad udawały się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub tymczasowego pobytu beneficjenta. Sytuacja dotyczyła głównie osób niepełnosprawnych, osób chorych lub przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
Najczęściej porady udzielane były bezpośrednio podczas wizyty beneficjenta
 w Centrum, zdarzały się  jednak także porady udzielane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
Prawnicy w  Centrum oprócz porad ustnych udzielali również pomocy w przygotowywaniu
i redagowaniu pism urzędowych i sądowych. Z porad pisemnych skorzystało 262 osoby, dla których przygotowano 280 pism.
Projekt realizowany przez Brzeską Rodzinę Kolping, skierowany był głównie
do mieszkańców powiatu brzeskiego ale korzystali z niego również mieszkańcy powiatów bocheńskiego (23 osoby), tarnowskiego (18 osób) oraz miejscowości Dąbrowy Tarnowskiej (7).
Z bezpłatnych porad prawnych świadczonych w Centrach Porad Prawnych
i Obywatelskich w Brzesku skorzystało łącznie 1016 osób ,w większości były to kobiety.
Ze względu na wielokrotne wizyty tych samych osób, łącznie w czasie 3 letniego okresu trwania projektu prawnicy udzielili łącznie 6486 porad prawnych.
W podziale na gminy statystyka przedstawia się następująco: Brzesko 503 osoby, Szczurowa125 osób, Dębno 118 osób; Gnojnik 98 osób; Czchów59 osób; Borzęcin 77 osób; Iwkowa      85osóbłącznie 1085 osób. W brzeskim Punkcie Porad Prawnych skorzystali także mieszkańcy Bochni i Powiatu bocheńskiego , były to 23 osoby. Powiat tarnowski 18 osoby    Dąbrowa Tarnowska 7 osób
Najwięcej porad prawnych  udzielono w obszarze prawa rodzinnego
i opiekuńczego,  w tym głównie dotyczących spraw  alimentacyjnych, rozwodów, separacji uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, te tematy dotyczyły  25 % ze wszystkich udzielonych porad.
Kolejną dużą grupę beneficjentów stanowili klienci ze sprawami z zakresu prawa rzeczowego zwłaszcza w kwestiach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w tym sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochronę własności, ochronę posiadania te tematy dotyczyły  20% ze wszystkich udzielonych porad.
Popularne były również porady dotyczące spraw spadkowych w tym sprawy związane
z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku, postępowaniem o dział spadku, dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe, rodzaje testamentów, zapis windykacyjny te tematy dotyczyły  21 % ze wszystkich udzielonych porad.
Również znaczną grupę stanowiły porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tematyka ta skupiała się głównie wokół roszczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu macierzyństwa, zwolnień grupowych oraz świadczeń emerytalno-rentowych te tematy dotyczyły 14% ze wszystkich udzielonych porad. 14 –%. Zainteresowaniem cieszyły się także porady z szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, sprawy wywłaszczeniowe oraz procedury administracyjnej te tematy dotyczyły  12 % ze wszystkich udzielonych porad.
Klienci  korzystali także z pomocy w zakresie objaśniania procedury cywilnej
i karnej te tematy dotyczyły  7 % ze wszystkich udzielonych porad.
Klientami Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Brzesku były osoby w różnym wieku. Jednakże zauważyć można  pewną równowagę pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi do 70 roku życiaJedynie respondenci powyżej 70 roku życia stanowili 11%.  
Grupą, która najliczniej korzystała z porad prawników były osoby z wykształceniem średnim – 45% respondentów, z wykształceniem zawodowym 33%,podstawowym 12%. Liczną grupę stanowili również beneficjenciwykształceniem wyższym 10 %.Jednak biorąc pod uwagę fakt, że trudność języka prawniczego przysparza kłopoty także osobom z wyższym wykształceniem, oraz fakt, że wyższe wykształcenie obecnie nie gwarantuje wysokich dochodów, za które można pokryć koszty prawnicze,wskaźnik ten nie dziwi.
W ramach projektu organizowane były  także tzw. Mobilne Centra Porad Prawnych polegające na udzielaniu porad prawnych przez prawników bezpośrednio w danych gminach czy parafiach.  Z usług Mobilnych Centrów mogli skorzystać mieszkańcy gmin powiatu brzeskiego.
Mobilne Dni przeprowadzono w następujących miejscowościach: Szczepanów, Mokrzyska, DębnoSufczyn, Gnojnik, Iwkowa, Bucze, Rudy Rysie, Przyborów, Jaworsko, Łysa Góra, Biesiadki Szczurowa, Borzęcin, Złota, Domosławice, Czchów Porąbka Uszewska, Jasień, Łoniowa.
Łącznie w 32 dni w ciągu tj. 134 godzin z porad prawnych skorzystało 189 osób. Ponadto w ramach „społecznych niedziel prawnych” w godz. od 13 – 17.00 udzielano bezpłatnych porad w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej, Iwkowej i Dębnie.
W ramach projektu na stronie internetowej Centrum dostępny był  comiesięczny newsletter - poradnik  z opisem najczęściej pojawiających się w danym miesiącu problemów podczas porad.
W Centrum była wydrukowana pierwsza strona newslettera ze spisem treści oraz z informacją
o dostępie on-line oraz informacja o możliwości wydrukowania przez Centrum danego artykułu.
Projekt cieszył ogromną popularnością wśród mieszkańców o czym świadczą przedstawione powyżej dane. Jedyne co może smucić to fakt, że projekt dobiegł końca. Pozostaje mieć nadzieje,
że znajdą się środki unijne na ponowne uruchomienie projektu i kontynuowanie działalności Centrum Porad Prawnych w Brzesku.

Panie Agnieszka Zapiór i Monika Wojnowicz w czasie szkolenia poprzedzającego rozpoczęcie działania Punktu Porad Prawnych w Brzesku


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY WWW eurohost - agencja interaktywna